AJUDES CONSOLIDACIÓ AUTÒNOMS D'ALTA ENTRE 3 I 5 ANYS

Si durant tot el 2017 estàs en la situació d’haver cotitzat almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha tret una nova convocatoria per tal de concedir ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en la Seguretat Social.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Beneficiaris:

a) Persona física d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

b) Complir, dins de l’any natural de la convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.

c) Excercir l’activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.

d) No tindre treballadors contractats a càrrec seu.


Exclosos:

- Autònoms dependents, societaris, cooperativistes, comunitats de bens, col·laboradors,..

- Activitats professionals (secció segona del IAE).

- Si els rendiments nets de les activitats econòmiques obtinguts durant l’exercici anterior al de la convocatòria, són superiors a tres vegades l’import de la base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes que li corresponga per edat en còmput anual.

Quantía de l’ajuda:

1. La quantia de la subvenció ascendirà a la suma de les quotes mensuals que la persona beneficiària ha d'abonar al RETA durant l'any natural en què es concedisca l’ajuda, en l'import corresponent a la base mínima de cotització com a autònom en atenció a la seua edat (i per contingències comuns), limitada al període en què es complisca el requisit d'antiguitat establit, es a dir, sols seran subvencionables les quotes compreses entre el 3r i el 5t any de cotització.

2. La quantia de la subvenció en cap cas podrà ser igual o superior a 3.000  anuals.

3. La subvenció es destinarà al finançament de les despeses fixes d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

Requisits especials a tindre en compte:

Obrir un compte corrent amb la finalitat de canalitzar la subvenció la quantia de la subvenció amb la denominació de «Compte Especial d’Autònoms»

Es concediran les subvencions per ordre de registre d’entrada i es prioritzaran les sol·licituds presentades telemàticament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 11 DOCTUBRE DE 2017

ACCÉS AL DETALL DEL PROCEDIMENT

Instruccions de tramitació telemàtica

Tramitació presencial: també es pot registrar en Registre únic Ajuntament dAlgemesí indicant que va dirigit a: REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

C/ NAVARRO REVERTER, 2

46004 València